کندو سرویس
بسته خدماتی تعمیر لوازم غیر برقی ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی تعمیر لوازم غیر برقی ارسال نیرو ساعتی کندو

40,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی جابجایی اثاث ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی جابجایی اثاث ارسال نیرو ساعتی کندو

100,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی اتومبیل در اختیار (بدون مجوز طرح) ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی اتومبیل در اختیار (بدون مجوز طرح) ارسال نیرو ساعتی کندو

20,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی پذیرایی در مراسم ها ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی پذیرایی در مراسم ها ارسال نیرو ساعتی کندو

20,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی نگهداری از کودک ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی نگهداری از کودک ارسال نیرو ساعتی کندو

24,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی نگهداری از ناتوان جسمی ویا بیمار ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی نگهداری از ناتوان جسمی ویا بیمار ارسال نیرو ساعتی کندو

30,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی نگهداری از سالمندان ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی نگهداری از سالمندان ارسال نیرو ساعتی کندو

30,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی نظافت وسیله ی نقلیه ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی نظافت وسیله ی نقلیه ارسال نیرو ساعتی کندو

40,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی تعمیر لوازم برقی ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی تعمیر لوازم برقی ارسال نیرو ساعتی کندو

40,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی راه اندازی انواع کامپیوتر ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی راه اندازی انواع کامپیوتر ارسال نیرو ساعتی کندو

60,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی نظافت (فضای داخلی ویا فرش ویا مبل ویا دیوار) ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی نظافت (فضای داخلی ویا فرش ویا مبل ویا دیوار) ارسال نیرو ساعتی کندو

60,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی باغبانی و امور مربوط به حیاط منزل ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی باغبانی و امور مربوط به حیاط منزل ارسال نیرو ساعتی کندو

70,000 تومان خرید

کندو سرویس
بسته خدماتی نظافت (آشپزخانه ویا آشپزی ویا ظرفشویی) ارسال نیرو ساعتی کندو
بسته خدماتی نظافت (آشپزخانه ویا آشپزی ویا ظرفشویی) ارسال نیرو ساعتی کندو

80,000 تومان خرید