کندو
ماهی سفید درشت کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد
ماهی سفید درشت کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد

1,000,000 تومان خرید

سایر
خاویار کلاسیک درجه یک 50 گرمی مرقوب
خاویار کلاسیک درجه یک 50 گرمی مرقوب

1,650,000 تومان خرید

کندو
ماهی قزل پاک شده کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ماهی قزل پاک شده کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

185,000 تومان خرید

خارجی
فیله ماهی تونا خالص و اصل 350 گرمی خارجی
فیله ماهی تونا خالص و اصل 350 گرمی خارجی

2,200,000 تومان خرید

خارجی
توبیکو نوعی خاویار 100 گرمی خارجی
توبیکو نوعی خاویار 100 گرمی خارجی

260,000 تومان خرید

خارجی
کرب فیله خرچنگ 180 گرمی خارجی
کرب فیله خرچنگ 180 گرمی خارجی

340,000 تومان خرید

کندو
ماهی اوزون برون خرد شده دو کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد
ماهی اوزون برون خرد شده دو کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد

4,000,000 تومان خرید

کندو
ماهی کیلکا پاک شده بدون سر منجمد 2000 گرمی کندو
ماهی کیلکا پاک شده بدون سر منجمد 2000 گرمی کندو

750,000 تومان خرید

کندو
ماهی شیر خرد شده کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد
ماهی شیر خرد شده کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد

750,000 تومان خرید

هفت سین کندو
ماهی قرمز زنده تک عددی هفت سین کندو
ماهی قرمز زنده تک عددی هفت سین کندو

8,000 تومان خرید

سایر
فیله ماهی سالمون منجمد نروژی دودی 200 گرمی مرقوب
فیله ماهی سالمون منجمد نروژی دودی 200 گرمی مرقوب

810,000 تومان خرید

کندو
شاه میگو پاک نشده کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
شاه میگو پاک نشده کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

850,000 تومان خرید

کندو
میگو متوسط پاک شده منجمد دو کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
میگو متوسط پاک شده منجمد دو کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

850,000 تومان خرید

خارجی
میگو خشک شده 200 گرمی خارجی
میگو خشک شده 200 گرمی خارجی

960,000 تومان خرید