بهار-آنی
کیسه فریزر رولی پرفراژدار 250 عددی 35در25 آنی
کیسه فریزر رولی پرفراژدار 250 عددی 35در25 آنی

10,800 تومان خرید

بهار-آنی
کیسه زباله کوچک بند دار 25 عددی 60در50
کیسه زباله کوچک بند دار 25 عددی 60در50

15,800 تومان خرید

بهار-آنی
کیسه زباله متوسط 20 عددی بند دار 70در55
کیسه زباله متوسط 20 عددی بند دار 70در55

15,800 تومان خرید

بهار-آنی
کیسه زباله بزرگ بند دار 15 عددی 65در80
کیسه زباله بزرگ بند دار 15 عددی 65در80

15,800 تومان خرید

پنگوئن
کیسه زباله کوچک پنگوئن
کیسه زباله کوچک پنگوئن

2,000 تومان خرید

پیلگون
کیسه فریزر رولی پرفراژدار 200 عددی 35در25 پیلگون
کیسه فریزر رولی پرفراژدار 200 عددی 35در25 پیلگون

31,000 تومان خرید

پنگوئن
کیسه زباله متوسط  14 عددی 60در50 پنگوئن
کیسه زباله متوسط 14 عددی 60در50 پنگوئن

3,600 تومان خرید

پنگوئن
کیسه زباله بزرگ پنگوئن
کیسه زباله بزرگ پنگوئن

3,600 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه زباله تک رول پرفراژدار 65در80 بزرگ غزال
کیسه زباله تک رول پرفراژدار 65در80 بزرگ غزال

4,400 تومان خرید

آنی
کیسه فریزر 120 عددی 35در25 آنی
کیسه فریزر 120 عددی 35در25 آنی

45,000 تومان خرید

پیلگون
کیسه زباله بزرگ رولی پرفراژدار پیلگون
کیسه زباله بزرگ رولی پرفراژدار پیلگون

46,000 تومان خرید

پیلگون
کیسه زباله متوسط رولی پرفراژدار پیلگون
کیسه زباله متوسط رولی پرفراژدار پیلگون

46,000 تومان خرید

پیلگون
کیسه زباله کوچک رولی پرفراژدار پیلگون
کیسه زباله کوچک رولی پرفراژدار پیلگون

46,000 تومان خرید

زیپ کیپ
زیپ کیپ 25عددی 30در25
زیپ کیپ 25عددی 30در25

5,000 تومان خرید

زیپ کیپ
زیپ کیپ 50 عددی 18در20
زیپ کیپ 50 عددی 18در20

5,000 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه فریزر پرفراژدار 250 عددی غزال
کیسه فریزر پرفراژدار 250 عددی غزال

5,800 تومان خرید

سایر
کیسه فریزر رولی پرفراژدار 300 عددی 35در25 بهداشتی
کیسه فریزر رولی پرفراژدار 300 عددی 35در25 بهداشتی

6,000 تومان خرید

پیلگون
کیسه زباله متوسط 20 عددی بند دار 70در55 پیلگون
کیسه زباله متوسط 20 عددی بند دار 70در55 پیلگون

70,000 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه زباله کوچک رولی پرفراژدار غزال
کیسه زباله کوچک رولی پرفراژدار غزال

7,500 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه زباله متوسط رولی پرفراژدار  غزال
کیسه زباله متوسط رولی پرفراژدار غزال

7,500 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه زباله بزرگ رولی پرفراژدار غزال
کیسه زباله بزرگ رولی پرفراژدار غزال

7,500 تومان خرید

سایر
پک 10 عددی بسته کیسه یخ (جایخی کیسه ای) 1000 عددی
پک 10 عددی بسته کیسه یخ (جایخی کیسه ای) 1000 عددی

750,000 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه فریزر 250 عددی غزال
کیسه فریزر 250 عددی غزال

7,800 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه زباله تک رول 65در80 بزرگ 500گرمی غزال
کیسه زباله تک رول 65در80 بزرگ 500گرمی غزال

7,900 تومان خرید

بهار-آنی
کیسه زباله بزرگ 25 عددی 80در65 بهار
کیسه زباله بزرگ 25 عددی 80در65 بهار

88,000 تومان خرید

بهار-آنی
کیسه زباله متوسط 35 عددی 70در55 بهار
کیسه زباله متوسط 35 عددی 70در55 بهار

88,000 تومان خرید

بهار-آنی
کیسه زباله کوچک 50 عددی 60در50 بهار
کیسه زباله کوچک 50 عددی 60در50 بهار

88,000 تومان خرید