سایر
کراکف پنیر
کراکف پنیر

14,500 تومان خرید

کندو
سوسیس مرغ ارگانیک تازه بدون نیترات سدیم و چربی کیلویی کندو
سوسیس مرغ ارگانیک تازه بدون نیترات سدیم و چربی کیلویی کندو

180,000 تومان خرید

سولیکو
هات داگ گوشت سولیکو
هات داگ گوشت سولیکو

25,200 تومان خرید

سایر
سوسیس پپرونی
سوسیس پپرونی

27,000 تومان خرید

سولیکو
کوکتل گوشت سولیکو
کوکتل گوشت سولیکو

37,800 تومان خرید

نوپرو
سوسیس گیاهی فرانکفورتر بدون مواد افزودنی تک عددی نوپرو
سوسیس گیاهی فرانکفورتر بدون مواد افزودنی تک عددی نوپرو

5,000 تومان خرید

نوپرو
سوسیس گیاهی پنیر گودا بدون مواد افزودنی تک عددی نوپرو
سوسیس گیاهی پنیر گودا بدون مواد افزودنی تک عددی نوپرو

5,000 تومان خرید

سولیکو
سوسیس 60درصد گوشت قرمز انجوی 300گرمی سولیکو
سوسیس 60درصد گوشت قرمز انجوی 300گرمی سولیکو

55,000 تومان خرید

202
سوسیس هات داگ مرغ با پنیر گودا 60درصد 400 گرمی 202
سوسیس هات داگ مرغ با پنیر گودا 60درصد 400 گرمی 202

55,000 تومان خرید

سولیکو
کوکتل مخصوص سولیکو
کوکتل مخصوص سولیکو

5,930 تومان خرید

سولیکو
کوکتل پنیر 500 گرمی
کوکتل پنیر 500 گرمی

65,000 تومان خرید

سولیکو
کوکتل مرغ سولیکو
کوکتل مرغ سولیکو

7,500 تومان خرید

سایر
سوسیس ویژه
سوسیس ویژه

8,500 تومان خرید

نوپرو
سوسیس گیاهی فرانکفورتر (هات داگ) بدون مواد افزودنی 300گرمی نوپرو
سوسیس گیاهی فرانکفورتر (هات داگ) بدون مواد افزودنی 300گرمی نوپرو

9,500 تومان خرید