کندو
گوشت خورشتی گوسفندی با استخوان دو کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گوشت خورشتی گوسفندی با استخوان دو کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

1,010,000 تومان خرید

کندو
گردن گوسفندی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گردن گوسفندی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

119,000 تومان خرید

کندو
استیک گوساله نیم کیلویی کندو تحویل 24 ساعته
استیک گوساله نیم کیلویی کندو تحویل 24 ساعته

125,000 تومان خرید

کندو
راسته گوسفندی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
راسته گوسفندی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

143,900 تومان خرید

کندو
دل و قلوه و جگر گوسفند کندو تا ساعت ١٣ تحویل 2 ساعت بعد
دل و قلوه و جگر گوسفند کندو تا ساعت ١٣ تحویل 2 ساعت بعد

145,000 تومان خرید

کندو
گوشت فیله استیک گوساله یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گوشت فیله استیک گوساله یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

163,000 تومان خرید

کندو
قلم گوساله کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
قلم گوساله کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

180,000 تومان خرید

کندو
ماهیچه گوساله یک کیلویی کندو  تحویل 2 ساعت بعد
ماهیچه گوساله یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

187,700 تومان خرید

کندو
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

190,000 تومان خرید

کندو
قلوه گاه گوسفندی پاک شده یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
قلوه گاه گوسفندی پاک شده یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

200,000 تومان خرید

کندو
راسته گوساله یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
راسته گوساله یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

215,000 تومان خرید

کندو
گوشت دنده گوسفندی شیشلیک 1 کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
گوشت دنده گوسفندی شیشلیک 1 کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

256,000 تومان خرید

کندو
گوشت سردست گوسفندی دو کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گوشت سردست گوسفندی دو کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

270,000 تومان خرید

کندو
گوشت ران گوساله یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گوشت ران گوساله یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

275,000 تومان خرید

کندو
ماهیچه گوسفندی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ماهیچه گوسفندی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

340,000 تومان خرید

کندو
گوشت ران گوسفندی سه کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گوشت ران گوسفندی سه کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

510,000 تومان خرید

کندو
گوشت شتر مرغ ( استیک یا ران یا ماهیچه ) کندو
گوشت شتر مرغ ( استیک یا ران یا ماهیچه ) کندو

590,000 تومان خرید

کندو
گوشت شتر ( چرخی یا ران یا فیله ) کندو
گوشت شتر ( چرخی یا ران یا فیله ) کندو

600,000 تومان خرید

کندو
گوشت مخلوط چرخ کرده سردست گوسفندی و مغز ران گوساله دو کیلویی کندو
گوشت مخلوط چرخ کرده سردست گوسفندی و مغز ران گوساله دو کیلویی کندو

620,000 تومان خرید

کندو
گوسفند زنده از تولید به مصرف 47تا60کیلویی با قصاب و تحویل رایگان 24 ساعته
گوسفند زنده از تولید به مصرف 47تا60کیلویی با قصاب و تحویل رایگان 24 ساعته

68,000 تومان خرید

کندو
چنجه گوسفندی کبابی ساده یا ترش یک کیلویی کندو
چنجه گوسفندی کبابی ساده یا ترش یک کیلویی کندو

900,000 تومان خرید