الیت
پودر فشرده ( عصاره ) حاوی زعفران الیت
پودر فشرده ( عصاره ) حاوی زعفران الیت

12,000 تومان خرید

الیت
آش جو آماده الیت
آش جو آماده الیت

14,500 تومان خرید

الیت
سوپ اکسپرس سبزیجات 35 گرمی الیت
سوپ اکسپرس سبزیجات 35 گرمی الیت

15,000 تومان خرید

الیت
سوپ اکسپرس مرغ و ورمیشل 35 گرمی الیت
سوپ اکسپرس مرغ و ورمیشل 35 گرمی الیت

15,000 تومان خرید

الیت
سوپ اکسپرس قارچ 35 گرمی الیت
سوپ اکسپرس قارچ 35 گرمی الیت

15,000 تومان خرید

الیت
آش سبزی آماده الیت
آش سبزی آماده الیت

18,000 تومان خرید

الیت
آش رشته آماده الیت
آش رشته آماده الیت

18,000 تومان خرید

سایر
پودر عصاره مالت 150 گرمی مرقوب
پودر عصاره مالت 150 گرمی مرقوب

190,000 تومان خرید

هاتی کارا
سوپ ماست آذری 70 گرمی هاتی کارا
سوپ ماست آذری 70 گرمی هاتی کارا

2,950 تومان خرید

خارجی
کونیاکو 500 گرمی خارجی
کونیاکو 500 گرمی خارجی

340,000 تومان خرید

الیت
پودر نیمه آماده آبگوشت الیت
پودر نیمه آماده آبگوشت الیت

3,500 تومان خرید

کنور
سوپ مرغ و خامه 65گرمی کنور
سوپ مرغ و خامه 65گرمی کنور

45,000 تومان خرید

کنور
سوپ دال عدس و گوجه 65گرمی کنور
سوپ دال عدس و گوجه 65گرمی کنور

45,000 تومان خرید

کنور
سوپ گوجه فرنگی بدون گلوتن
سوپ گوجه فرنگی بدون گلوتن

450,000 تومان خرید

الیت
عصاره سبزیجات 8 عددی الیت
عصاره سبزیجات 8 عددی الیت

4,800 تومان خرید

الیت
عصاره قارچ 8 عددی الیت
عصاره قارچ 8 عددی الیت

4,800 تومان خرید

الیت
عصاره گوشت گوساله 8 عددی الیت
عصاره گوشت گوساله 8 عددی الیت

4,800 تومان خرید

الیت
عصاره گوشت مرغ 8 عددی الیت
عصاره گوشت مرغ 8 عددی الیت

4,800 تومان خرید

الیت
حلیم آماده
حلیم آماده

5,000 تومان خرید

خارجی
واکامه 254 گرمی خارجی
واکامه 254 گرمی خارجی

500,000 تومان خرید

الیت
عصاره برنج 8 عددی الیت
عصاره برنج 8 عددی الیت

60,000 تومان خرید

الیت
عصاره پیاز 8 عددی الیت
عصاره پیاز 8 عددی الیت

6,400 تومان خرید

الیت
عصاره سیر ۸ عددی الیت
عصاره سیر ۸ عددی الیت

6,400 تومان خرید

خارجی
خمیر میسو یک کیلویی خارجی
خمیر میسو یک کیلویی خارجی

660,000 تومان خرید

الیت
سوپ پیاز فرانسوی الیت
سوپ پیاز فرانسوی الیت

9,000 تومان خرید

الیت
سوپ قارچ الیت
سوپ قارچ الیت

9,000 تومان خرید

الیت
سوپ مرغ الیت
سوپ مرغ الیت

9,000 تومان خرید

الیت
سوپ جو و قارچ الیت
سوپ جو و قارچ الیت

9,000 تومان خرید

الیت
سوپ جو و گوجه فرنگی الیت
سوپ جو و گوجه فرنگی الیت

9,000 تومان خرید

الیت
سوپ دال عدس الیت
سوپ دال عدس الیت

9,000 تومان خرید

الیت
سوپ سبزیجات الیت
سوپ سبزیجات الیت

9,000 تومان خرید

الیت
سوپ مرغ و ورمیشل الیت
سوپ مرغ و ورمیشل الیت

9,000 تومان خرید