سایر
لوبیا چیتی 900 گرمی مرقوب
لوبیا چیتی 900 گرمی مرقوب

103,000 تومان خرید

سایر
لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی مرقوب
لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی مرقوب

15,000 تومان خرید

سایر
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی مرقوب
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی مرقوب

30,800 تومان خرید

خارجی
لوبیا سیاه 400 گرمی خارجی
لوبیا سیاه 400 گرمی خارجی

578,000 تومان خرید

سایر
نخود لوبیا 900 گرمی مرقوب
نخود لوبیا 900 گرمی مرقوب

74,000 تومان خرید

سایر
لوبیا قرمز کپسولی 900 گرمی مرقوب
لوبیا قرمز کپسولی 900 گرمی مرقوب

78,000 تومان خرید

برتر
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی مرقوب
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی مرقوب

85,000 تومان خرید

سایر
عدس 1800 گرمی مرقوب
عدس 1800 گرمی مرقوب

109,000 تومان خرید

سایر
دال عدس 900 گرمی مرقوب
دال عدس 900 گرمی مرقوب

12,000 تومان خرید

سایر
عدس 2700 گرمی مرقوب
عدس 2700 گرمی مرقوب

220,000 تومان خرید

سایر
عدس 900 گرمی مرقوب
عدس 900 گرمی مرقوب

88,000 تومان خرید

سایر
نخود 900 گرمی مرقوب
نخود 900 گرمی مرقوب

4,500 تومان خرید

سایر
لپه 900 گرمی مرقوب
لپه 900 گرمی مرقوب

73,000 تومان خرید

سایر
سویا 250گرمی مرقوب
سویا 250گرمی مرقوب

4,500 تومان خرید

سایر
کینوآ 250 گرمی مرقوب
کینوآ 250 گرمی مرقوب

25,000 تومان خرید

سایر
ذرت خشک 200 گرمی مرقوب
ذرت خشک 200 گرمی مرقوب

4,000 تومان خرید

سایر
ماش 900 گرمی مرقوب
ماش 900 گرمی مرقوب

12,400 تومان خرید

برتر
بلغور جو 900 گرمی برتر
بلغور جو 900 گرمی برتر

10,000 تومان خرید

ترخینه
بلغور جو 350 گرمی ترخینه
بلغور جو 350 گرمی ترخینه

10,000 تومان خرید

برتر
گندم پوست کنده 300 گرمی
گندم پوست کنده 300 گرمی

10,500 تومان خرید

سایر
جو دوسر پرک 200 گرمی مرقوب
جو دوسر پرک 200 گرمی مرقوب

11,000 تومان خرید

سایر
جو پرک 900 گرمی مرقوب
جو پرک 900 گرمی مرقوب

20,100 تومان خرید

سایر
گندم مرغی تمیز شده 30 کیلویی باز
گندم مرغی تمیز شده 30 کیلویی باز

318,000 تومان خرید

خارجی
باکویت گندم سیاه بدون گلوتن و ارگانیک 800 گرمی اعلا
باکویت گندم سیاه بدون گلوتن و ارگانیک 800 گرمی اعلا

378,000 تومان خرید

ترخینه
جو پرک بسته بندی ترخینه
جو پرک بسته بندی ترخینه

4,950 تومان خرید

ترخینه
گندم پرک ترخینه
گندم پرک ترخینه

6,550 تومان خرید

سایر
جو دوسر 200 گرمی مرقوب
جو دوسر 200 گرمی مرقوب

9,800 تومان خرید

ترخینه
جو پوست کنده بسته بندی ترخینه
جو پوست کنده بسته بندی ترخینه

9,950 تومان خرید

سایر
باقالا سبز خشک مرقوب
باقالا سبز خشک مرقوب

559,000 تومان خرید

سایر
باقلا زرد خشک مرقوب
باقلا زرد خشک مرقوب

999,000 تومان خرید