غزال پلاستیک
کیسه فریزر پرفراژدار 250عددی 20بسته غزال
کیسه فریزر پرفراژدار 250عددی 20بسته غزال

116,000 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه فریزر 250 عددی 15 بسته غزال
کیسه فریزر 250 عددی 15 بسته غزال

117,000 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه زباله تک رول پرفراژدار 65در80بزرگ 30بسته غزال
کیسه زباله تک رول پرفراژدار 65در80بزرگ 30بسته غزال

132,000 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه زباله تک رول 65در80 بزرگ 20بسته غزال
کیسه زباله تک رول 65در80 بزرگ 20بسته غزال

158,000 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه زباله کوچک رولی پرفراژدار 24بسته غزال
کیسه زباله کوچک رولی پرفراژدار 24بسته غزال

180,000 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه زباله متوسط رولی پرفراژدار 24بسته غزال
کیسه زباله متوسط رولی پرفراژدار 24بسته غزال

180,000 تومان خرید

غزال پلاستیک
کیسه زباله بزرگ رولی پرفراژدار 24بسته غزال
کیسه زباله بزرگ رولی پرفراژدار 24بسته غزال

180,000 تومان خرید

غزال پلاستیک
سفره کاغذی 20سانت در 10متر 20بسته غزال
سفره کاغذی 20سانت در 10متر 20بسته غزال

198,000 تومان خرید

غزال پلاستیک
روکش محافظ بهداشتی 40در50متر 20بسته غزال
روکش محافظ بهداشتی 40در50متر 20بسته غزال

199,000 تومان خرید