چی‌بگیر کوتاه کننده لینک

کندو
کبک درسته با پوست دو عددی کندو تحویل 2 ساعت بعد
کبک درسته با پوست دو عددی کندو تحویل 2 ساعت بعد

185,000 تومان خرید

کندو
ران و بالا ران مرغ بدون پوست یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ران و بالا ران مرغ بدون پوست یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

24,100 تومان خرید

کندو
بال و کتف زعفرانی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
بال و کتف زعفرانی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

25,800 تومان خرید

کندو
جگر مرغ 5 کیلویی کندو تحویل 24ساعته
جگر مرغ 5 کیلویی کندو تحویل 24ساعته

320,000 تومان خرید

کندو
بلدرچین درسته با پوست 800 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
بلدرچین درسته با پوست 800 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

42,000 تومان خرید

کندو
ساق مرغ بدون پوست با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ساق مرغ بدون پوست با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

52,000 تومان خرید

کندو
سینه مرغ بدون پوست با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد
سینه مرغ بدون پوست با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد

72,000 تومان خرید

کندو
ران و بالا ران مرغ با پوست یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ران و بالا ران مرغ با پوست یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

81,000 تومان خرید

کندو
مرغ درسته با پوست کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
مرغ درسته با پوست کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

85,000 تومان خرید

کندو
فیله بدون پوست بی استخوان مرغ یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
فیله بدون پوست بی استخوان مرغ یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

85,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب زعفرانی بی استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
جوجه کباب زعفرانی بی استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

97,000 تومان خرید

کندو
جوجه با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
جوجه با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

97,500 تومان خرید