چی‌بگیر کوتاه کننده لینک

کندو
ماهی سفید درشت منجمد کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد
ماهی سفید درشت منجمد کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد

120,000 تومان خرید

سایر
فیله ماهی سالمون تازه نروژی 3000 گرمی مرقوب
فیله ماهی سالمون تازه نروژی 3000 گرمی مرقوب

410,000 تومان خرید

شارین
فیله میگو سوخاری پروانه ای 300 گرمی شارین
فیله میگو سوخاری پروانه ای 300 گرمی شارین

49,000 تومان خرید

کندو
ماهی شیر خرد شده کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد
ماهی شیر خرد شده کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد

65,000 تومان خرید

سایر
خاویار کلاسیک درجه یک 50 گرمی مرقوب
خاویار کلاسیک درجه یک 50 گرمی مرقوب

650,000 تومان خرید

کندو
ماهی قزل پاک شده کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ماهی قزل پاک شده کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

73,500 تومان خرید

هفت سین کندو
ماهی قرمز زنده تک عددی هفت سین کندو
ماهی قرمز زنده تک عددی هفت سین کندو

8,000 تومان خرید

کندو
ماهی اوزون برون خرد شده کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد
ماهی اوزون برون خرد شده کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد

820,000 تومان خرید

کندو
شاه میگو پاک نشده کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
شاه میگو پاک نشده کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

850,000 تومان خرید

کندو
میگو متوسط پاک شده منجمد نیم کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
میگو متوسط پاک شده منجمد نیم کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

89,500 تومان خرید